Innowacyjne rozwiązania dydaktyczne

nasza misja

Projekty

Silną stroną szkoły w zakresie edukacji ogólnej uczniów są realizowane liczne projekty edukacyjne. Do tradycji szkoły należą realizowane już od wielu lat projekty, w których uczestniczą uczniowie podczas zajęć obowiązkowej edukacji i w ramach kół zainteresowań oraz działań wolontariackich. Celem zajęć jest rozwijanie kompetencji społecznych, między innymi umiejętność współpracy, skuteczna komunikacja, twórcze rozwiązywanie problemów. Uczniowie rozwijają w ten sposób niezbędne w życiu cechy charakteru, takie jak proaktywność, pozytywne myślenie, poczucie własnej wartości, czy wewnętrzna dyscyplina.

 

Adopcja Serca

Program jest formą regularnej pomocy finansowej sierotom, a także dzieciom ze skrajnie ubogich afrykańskich rodzin. Umożliwia osobom objętym adopcją na odległość uczęszczanie do szkół i zdobywanie wiedzy. W większości przypadków obejmuje także program dożywiania. Środki finansowe pochodzą z różnych akcji prowadzonych w szkole. Obecnie opiekujemy się dwojgiem dzieci Yvette oraz Adeline.

 

Familiada

To forma sportowego, rodzinnego festynu. W czasie jego trwania uczniowie przygotowują dla rodziców i dzieci zadania na poszczególnych stanowiskach, wraz z nauczycielami pilotują oraz wyłaniają zwycięzców. W efekcie powstaje zabawa aktywizująca dzieci wraz z dorosłymi. Innym elementem festynu są występy przed publicznością. Uczniowie prezentują przygotowywane wcześniej na zajęciach pozalekcyjnych układy taneczne i sportowe.

 

Czy znasz swój region?

To forma zajęć terenowych oraz wycieczek uczniów klas 0-III, która na przełomie września i października - trwa zazwyczaj 3-5 dni. Uczniowie po zakończeniu projektu przygotowują się do prezentacji zdobytych informacji z uwzględnieniem osobistych doświadczeń. To wyjątkowo emocjonująca forma zajęć. W ich trakcie dzieci zbierają materiały, które wykorzystują później przy tworzeniu klasowych projektów w grupach. W połowie listopada uczniowie prezentują przed rówieśnikami oraz nauczycielami przygotowane pod kierunkiem wychowawców występy, prezentacje multimedialne, wystawy interaktywne, duże formy przestrzenne, pokazy doświadczeń itp.

 

Mali Mistrzowie

Międzyprzedmiotowy model współpracy nauczycieli „Mali Mistrzowie” jest przeznaczony dla uczniów klas 0-III jako efekt współpracy nauczycieli. Realizowany jest w trzech etapach. Podczas pierwszego etapu nauczyciele wspólnie opracowują programy konkursów. Drugi etap to przeprowadzenie konkursów. Ostatni to wręczenie nagród i dyplomów. Uroczystość wręczenia nagród połączona jest z obchodami Dnia Dziecka.

 

Liga Matematyczna

To konkurs, w którym uczniowie co miesiąc otrzymują zestawy zadań do samodzielnego rozwiązywania. Uczestnicy rozwijają swoje kompetencje w zakresie logicznego myślenia, tworzenia algorytmów w rozwiązywaniu problemów matematycznych oraz budowania strategii działania. Podczas Dnia Matematyki organizowany jest finał, wręczane są nagrody uczniom wyróżnionym, a także przyznaje się tytuł Mistrza Ligi Matematycznej.

REGULAMIN LIGI MATEMATYCZNEJ

 

Przekaż pałeczkę

Innowacyjny i niezwykle ważny zespołowy projekt współpracy wychowawców jest odpowiedzią na wyjątkowe potrzeby uczniów kończących trzecią klasę szkoły podstawowej. Rozpoczęcie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym z nowym wychowawcą jest dużym wyzwaniem dla każdego dziecka. W celu ułatwienia łagodnej kontynuacji nauki organizowane są kilkudniowe wycieczki, podczas których dzieci żegnają wychowawcę edukacji wczesnoszkolnej i jednocześnie w sprzyjających warunkach poznają nowego wychowawcę.

 

Hanza w edukacji

Międzynarodowy projekt realizowany jest pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska. Obejmuje współpracę pomiędzy miastami Gdańsk – Oberhausen, Uniwersytetem Gdańskim oraz Uniwersytetem w Duisburgu, a także naszą szkołą i dwiema partnerskimi z Oberhausen w formie wymiany młodzieży wraz z nauczycielami. Polscy uczniowie są gośćmi w rodzinie niemieckiej, uczestnicząc jednocześnie w trakcie tygodniowego pobytu z młodzieżą niemiecką we wspólnych aktywnościach. Potem następuje rewizyta niemieckich uczniów w Polsce na podobnej zasadzie. Projekt zawiera również takie działania jak: organizowanie wspólnych wystaw plastycznych, pisanie prac literackich, organizację seminariów, przygotowywanie prac multimedialnych, tworzenie fotoalbumów itp. Hanza w edukacji jest doskonałą okazją do rozwijania kompetencji społecznych oraz językowych.

 

„Zielona Szkoła”

Międzyprzedmiotowy projekt edukacyjny „Zielona Szkoła” realizowany jest od wielu lat w różnych regionach Polski. Praca nad projektem odbywa się etapowo. Przed wyjazdem określamy tematykę projektu, dobieramy młodzież w zespoły i formułujemy zadania. Podczas wyjazdu uczniowie zbierają materiały tematycznie związane z projektem. Pracę grup koordynują nauczyciele. Projekt kontynuowany jest po powrocie, uczniowie w grupach przygotowują multimedialne prezentacje, gry terenowe, filmy itp. Rozwijają kreatywność i umiejętność stosowania nowoczesnych technologii cyfrowych. Na zakończenie odbywa się obrona projektów w formie publicznej prezentacji.

 

Działalność proekologiczna

Oprócz programowych zajęć ekologicznych i sozologicznych na lekcjach przyrody oraz biologii, Szkoła realizuje ścieżkę proekologiczną w różnych formach podczas wyjazdów, międzyszkolnych sejmików, konkursów, projektów tematycznych, a także zajęć warsztatowych.

 

Dzień Zdrowej Żywności

Program promuje zdrowe postawy i zachowania prozdrowotne. Pomaga wypracować odpowiednie nawyki dotyczące odżywiania oraz aktywnego trybu życia. Bardzo ważne w edukacji zdrowotnej jest jednolite oddziaływanie pedagogiczne na dziecko w domu, jak również w szkole. Celem programu jest rozszerzenie oddziaływań prozdrowotnych poza szkołę na dom i rodzinę, zachęcenie do rodzinnych dyskusji wraz z działaniami wspierającymi szkołę w zakresie promocji zdrowia oraz tworzenie zdrowego środowiska szkolnego.

 

Grandparents & Grandsons

Międzypokoleniowy program propagowania inicjatywy wspierania przez uczniów osób starszych w zakresie stosowania nowoczesnych technologii cyfrowych, korzystania z Internetu, poczty elektronicznej i doskonaleniu umiejętności. Wolontariusze „Wnukowie”, uczestniczą najpierw w szkoleniach - seminariach na temat metod uczenia ludzi starszych w obszarze technologii informatycznej. W drugim etapie realizacji programu młodzież w działaniach praktycznych sprawdza swoje umiejętności w trakcie zajęć z seniorami. W ten sposób nawiązywane są relacje międzypokoleniowe.

 

Kingswood Inspiring Learning

Międzynarodowy program językowo-sportowy realizowany w ośrodku Kingswood w Wielkiej Brytanii. Uczniowie podczas tygodniowego wyjazdu uczestniczą w różnych formach zajęć edukacyjnych rozwijających kompetencje językowe i społeczne w naturalnym środowisku. W ramach programu organizowane jest całodzienne zwiedzanie Londynu.

X

Jeżeli chcesz otrzymać od III Podstawowo-Gimnazjalnego Zespołu Szkół Społecznych „STO” z siedzibą w Gdańsku, ul. Waryńskiego 36, 80-433 Gdańsk ofertę handlową prosimy o łączne wyrażenie zgód jak niżej: