Innowacyjne rozwiązania dydaktyczne

nasza misja

Po lekcjach

W szkole funkcjonuje bogata oferta zajęć dodatkowych w formie kół naukowych, artystycznych i sportowych. Ich celem jest rozwijanie oraz kształtowanie kluczowych kompetencji matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, językowych wraz z rozwojem ekspresji twórczej i potencjału sportowego uczniów. Zajęcia prowadzą nauczyciele, a także trenerzy specjalizujący się w danych dziedzinach.

 

Koła naukowe

Koła matematyczne: „Piękny umysł”, czyli „Matematyka do kwadratu”, „Łamigłowy” , „Uczniowie Pitagorasa”, „Bystre Łebki”, „Pitagoraski”, „Myśl, licz, kombinuj” to zajęcia dla wszystkich grup wiekowych, podczas których uczniowie poszerzają oraz rozwijają swoje umiejętności matematyczne, a także uczą się rozwiązywać zadania i problemy matematyczne w sposób twórczy. Wspólnie ćwiczą umiejętności posługiwania się językiem matematycznym oraz przygotowują się do licznych konkursów matematycznych.

Koło fizyczne „Archimedes”

to zajęcia z fizyki kierowane głównie do osób, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę na temat otaczającego ich świata oraz wiążą swoją przyszłość z naukami ścisłymi. Podczas zajęć uczniowie przygotowują się do konkursów i olimpiad.

Koło chemiczne

to zajęcia mające na celu rozszerzanie wiedzy chemicznej o treści wykraczające poza program, kształtowanie umiejętności bezpiecznego posługiwania się odczynnikami i sprzętem laboratoryjnym podczas samodzielnego wykonywania doświadczeń chemicznych.
Podczas tych zajęć uczniowie poznają praktyczne zastosowania chemii.

Koło historyczne „Klio junior” i „Klio”

to zajęcia adresowane do osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat przeszłości. Dobór zagadnień umożliwia zastosowanie urozmaiconych narzędzi dydaktycznych uwzględniających zdolności i zainteresowania uczniów. Przybierają one formę prezentacji multimedialnych, analizy materiałów ikonograficznych, prasowych, filmowych czy muzycznych. Rozbudzaniu pasji służy również wykorzystanie historycznych gier planszowych i karcianych w myśl hasła "nauka poprzez zabawę".

Koło biologiczne „Kumak”

to zajęcia dla uczniów szczególnie zainteresowanych biologią. Realizowane treści są różnorodne, mają poszerzać wiedzę, którą uczniowie już posiadają, jak również dają możliwość poruszania zagadnień, których nie obejmuje program nauczania, a które szczególnie interesują członków koła. Uczniowie, którzy lubią współzawodnictwo, dzięki zajęciom będą lepiej przygotowani do olimpiad i konkursów.

Koła przyrodnicze: „Kumak junior”, „Klub młodego przyrodnika”

to zajęcia dla różnych grup wiekowych, których nadrzędnym celem jest zainteresowanie dzieci różnorodnością otaczającego świata oraz kształtowanie poszanowania dla innych istnień poprzez pokazanie uczniom tej części przyrody, której na co dzień się nie obserwuje, bądź nie zauważa. Łączymy teorię z praktyką i odkrywamy tajemnice przyrody na drodze eksperymentów.

Koło geograficzne „Z mapą przez świat”

to zajęcia dla pasjonatów – geografów oraz poszukiwaczy własnych zainteresowań w tym zakresie. Uczniowie rozszerzają swoją wiedzę na temat różnorodnych dziedzin geografii i przygotowują się do udziału w konkursach.

LEGOEdukacja

to zajęcia dla uczniów klas 0-I, podczas których najmłodsi uczniowie rozwijają wyobraźnię, kreatywność, umiejętność logicznego myślenia oraz zdolności manualne. Poznają nowe zagadnienia z wielu dziedzin oraz utrwalają zdobytą wiedzę poprzez wspólną, dobrą zabawę. Forma prowadzenia zajęć sprawia, że młodzież jest aktywna, z chęcią angażuje się we wspólną zabawę, co sprzyja nawiązywaniu relacji w grupie oraz kształtowaniu właściwych postaw społecznych, uczy umiejętności skutecznego porozumiewania się i współdziałania.

Koło programowania „Mistrzowie Kodowania”

to zajęcia dla uczniów klas II-IV z wykorzystaniem iPadów i aplikacji Scratch JR. Nadrzędnym celem zajęć jest przede wszystkim zachęcenie uczniów do wspólnej zabawy w kodowanie. Połączenie programowania w Scratchu z iPadami wyróżnia swobodę w wyborze miejsca i pozycji pracy ucznia, wykorzystanie jego nawyków w stosowaniu wirtualnych elementów programowania oraz naturalnych kompetencji w posługiwaniu się technologią mobilną.

Robotyka

to zajęcia w klasach IV-VI oparte na pracy z zestawami LEGO Mindstorms ev3. W czasie zajęć uczniowie w kilkuosobowych grupach budują oraz programują modele robotów.

Koło programowania aplikacji mobilnych

to zajęcia w klasach V-VIII. Uczniowie mogą skorzystać z zajęć programowania aplikacji mobilnych. W tym celu wykorzystują program nauczania przygotowany przez wykładowców najlepszej uczelni technicznej na świecie - Massachusetts Institute of Technology. Podczas zajęć tworzone są aplikacje przeznaczone na urządzenia z Androidem z natychmiastową możliwością instalowania ich na własnych urządzeniach mobilnych.


Zajęcia artystyczne

 

„Handmade club"

to zajęcia dla uczniów klasy V, których celem jest wykorzystanie uzdolnień plastycznych uczniów w procesie kształtowania umiejętności języka angielskiego. Zajęcia wspomagają wprowadzenie nowego słownictwa, koncentrację uwagi i potrzebę zrozumienia instrukcji z wykorzystaniem technik plastycznych. Podczas zajęć uczniowie przygotowują makiety, kartki okolicznościowe oraz ozdoby świąteczne.

„Mały artysta”, „Barwy tęczy”, „Kraina sztuki”

to zajęcia plastyczne dla różnych grup wiekowych, podczas których uczniowie rozwijają twórczą inicjatywę, pomysłowość, wiarę we własne siły oraz uzewnętrzniają swoje pomysły. W trakcie warsztatów tworzą w glinie oryginalne formy rzeźbiarskie wypalane w piecu garncarskim.

Keyboard, Zespół fletowy, Zespół wokalny

to zajęcia rozwijające zainteresowania muzyczne w różnych formach. Uczniowie grają na fletach podłużnych, dzwonkach i instrumentach perkusyjnych. Biorą udział w koncertach szkolnych, a także występują dla publiczności poza szkołą. Naszą tradycją jest Koncert Zimowy, na którym uczniowie prezentują kolędy z różnych stron świata w wersji wokalnej oraz instrumentalnej.

Szkoła dba o rozwój wszystkich obszarów funkcjonowania dziecka. W tym celu organizuje specjalistyczna zajęcia umożliwiając uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych odbudować wiarę we własne siły i poczucie własnej wartości.

Szkoła skoncentrowała się na pomocy psychologiczno-pedagogicznej w czterech obszarach:

Terapia pedagogiczna

Na zajęcia prowadzone przez nauczyciela – terapeutę przychodzą dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce w celu uzyskania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Celem terapii jest usprawnienie zaburzonych funkcji, pomoc w przezwyciężeniu trudności w nauce. Zajęcia odbywają się w pogodnej, przyjaznej atmosferze przypominającej zabawę. Atrakcyjne w formie treści i pomoce dydaktyczne aktywizują dzieci do myślenia i działania.

Pomoc psychologiczna

W bieżącym rozwiązywaniu problemów nauczycieli, uczniów i rodziców wspiera szkolny psycholog. Towarzyszy nauczycielom podczas lekcji wychowawczych i prowadzi indywidualne konsultacje dla uczniów i rodziców. Rodzice otrzymują wsparcie, gdy są zaniepokojeni zachowaniami swoich dzieci i otrzymują narzędzia do pracy z dzieckiem w trudnym okresie rozwoju i dorastania.

Logoterapia

Celem zajęć jest likwidacja wad wymowy mających wpływ na powodzenie ucznia w nauce czytania i pisania. Do zajęć logoterapii kwalifikowane są dzieci na podstawie przeprowadzanych badań przesiewowych obejmujących wszystkich uczniów klas 0-III.
W czasie zajęć logopedycznych prowadzone są ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy, słuchu fonemowego poprzez nauczanie poprawnej artykulacji, czyli uzyskanie prawidłowej wymowy, a następnie automatyzację nabytych umiejętności, kształcenie warstwy gramatycznej i leksykalnej mowy, nauka prawidłowego oddychania i połykania.
W celu zapewnienia atrakcyjności zajęć nauczyciel logopeda wykorzystuje bogaty warsztat pomocy dydaktycznych.

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej są częścią wychowania fizycznego i odbywają się w grupach do 12 osób. Ćwiczenia dostosowuje się do potrzeb i możliwości dzieci, ich wieku, a także rodzaju wady, jej umiejscowienia, rozległości i stopnia zaawansowania zmian. Najczęściej występującymi wadami uczniów są: boczne skrzywienie kręgosłupa (skolioza), płaskostopie, stopy płasko-koślawe, kolana koślawe, plecy okrągłe. Systematycznie i konsekwentnie wprowadzane ćwiczenia pozwalają zapobiegać rozwojowi wad oraz wyrabiają nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała.

Świetlica stanowi integralną część szkoły. Jest ważnym elementem uzupełniającym zadania w zakresie kształcenia, opieki i oddziaływań wychowawczych. Nauczyciele tworzą warunki do nauki, odrabiania pracy domowej i zapewniają pomoc w nauce. W codziennym programie zajęć świetlicowych są zabawy ruchowe w sali i na świeżym powietrzu. Świetlica poprzez przemyślany i bogaty program zajęć tworzy bezpieczne środowisko wspierania rozwoju uczniowskich zainteresowań i osobistych talentów. Troską wykwalifikowanej kadry nauczycieli jest zapewnienie właściwej atmosfery pracy, odpoczynku dzieci i budowanie właściwych relacji między uczniami.
 

Działalność świetlicy oparta jest na czterech zasadach:

  • zapewnienie bezpieczeństwa i stworzenie rodzinnej atmosfery pracy i wypoczynku,
  • realizacja zróżnicowanego programu zajęć,
  • rozwijanie indywidualnych zainteresowań dzieci,
  • stworzenie optymalnych warunków do nauki i odrabiania pracy domowej.

karta zgłoszenia

upoważnienie - samodzielny powrót

reguły zachowania w świetlicy

regulamin świetlicy szkolnej

X

Jeżeli chcesz otrzymać od III Podstawowo-Gimnazjalnego Zespołu Szkół Społecznych „STO” z siedzibą w Gdańsku, ul. Waryńskiego 36, 80-433 Gdańsk ofertę handlową prosimy o łączne wyrażenie zgód jak niżej: